Sơ đồ tổ chức Công ty

Là một tập thể đã hoạt động và gắn bó nhiều năm chúng tôi đã đúc rút kinh nghiệm để cơ cấu sơ đồ tổ chức bộ máy của Bệnh Viện Laptop Á Châu được sắp xếp khoa học và ưu việt.

  • Tất cả các thành viên kể cả Giám Đốc trong Công ty đều có thể trao đổi thẳng thắng và trực tiếp với nhau để triển khai công việc hiệu quả nhất
  • Đề cao tính sang tạo của tất cả nhân viên toàn Công ty
  • Phát huy mặt mạnh của từng người và chủ động hỗ trợ mặt yếu của người khác
  • Chế độ tiền lương ưu việt trực tiếp bằng năng lực của mỗi người.
  • Phân công công việc hợp lý để mỗi thành viên có thể tái tạo sức lao động nhằm phục vụ khách hàng tốt nhất.

So do to chuc